Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de win-acties vanuit het merk Boodschappen (hierna: de “Actie”) die C.I.V. Superunie B.A., gevestigd en kantoorhoudende te Beesd, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Gelderland onder dossiernummer 11031811 (hierna: “Superunie”) organiseert van donderdag 15 december 2022 tot en met 18 december 2022 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden die te vinden zijn op www.boodschappen.nl.
3. Superunie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Als u vragen en/of klachten over de Actie heeft, kunt u deze via het contactformulier op www.boodschappen.nl/contact indienen.

Artikel 2 Voorwaarden
1. Een deelnemer kan maximaal een keer deelnemen aan de Actie. Per deelnemer/huisadres stuurt Superunie maximaal 1 prijs toe. Boodschappen bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.
2. Boodschappen zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting.
3. Boodschappen zal de prijswinnaars persoonlijk informeren.
4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Boodschappen zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Superunie.
5. Boodschappen zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

Artikel 3 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Superunie schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
4. Winnaars kunnen worden gevraagd of zij hun medewerking willen verlenen aan redelijke verzoeken van Superunie tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, Instagram of Facebook.
5. Superunie mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Superunie het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Superunie of derden.

Artikel 4 Gebruik gegevens
1. De winnaars dienen als voorwaarde voor de ontvangst van hun prijs juiste en volledige NAW-gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. Superunie zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie alleen voor het verzenden van de prijzen gebruiken en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop Superunie de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de Superunie Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Superunie toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, t.b.v. het informeren van prijswinnaars en versturen van de prijzen.
4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Superunie verzameld door Giesbers Retail te Velp.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Superunie, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Superunie ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Superunie aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Superunie openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Superunie niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Superunie in het leven roepen.

Artikel 6 Slotbepalingen
Superunie en Boodschappen zijn geregistreerde merken. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Superunie.

Artikel 7 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Superunie zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
3. Superunie zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.